Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez mollDur

§1 Zasady Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Piotr Selke, w szczególności zasady sprzedaży biletów na Wydarzenia organizowane w mollDur.
2. Wstęp na wszystkie biletowane Wydarzenia organizowane w mollDur możliwy jest za okazaniem ważnego Biletu w formie papierowej lub cyfrowej.
3. Przed zakupem Biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Zakup Biletu jest równoważny z akceptacją Regulaminu
5. Obsługa ma prawo zabronić wejścia na Salę osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo w Wydarzeniu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Sali.
7. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
8. Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem https://molldur.pl/

§2 Zasady szczegółowe zakupu Biletu

1. Zakupu Biletu na Wydarzenie można dokonać poprzez system sprzedaży internetowej dostępny na stronie https://molldur.pl/
2. Dostępne formy płatności za Bilet:
a) przelew tradycyjny
b) płatność na telefon
3. Za zakupione Bilety Kupujący ma prawo otrzymać fakturę VAT
4. Szczegółowe informacje o Wydarzeniach, zakupie biletów można uzyskać na stronie internetowej https://molldur.pl/, telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 808 805, mailowo na adres gramy@molldur.pl

§3 Zwroty Biletów

1. Zwrot Biletu zakupionego przez stronę internetową możliwe jest nie później niż 7 dni przed Wydarzeniem bez podania powodu zwrotu.

§4 Zniżki

1. Kupującemu przysługują zniżki na zakupione Bilety na wskazane przez organizatora wydarzenia.
a) Zniżka wysokości 100% ceny Biletu na Koncerty Niespodzianki przysługuje Patronom mollDur wspierającym kwotą minimum 35 zł miesięcznie.
b) Zniżka wysokości 100% ceny Biletu na pozostałe Koncerty odbywające się na scenie mollDur przysługuje Patronom mollDur wspierającym kwotą minimum 70 zł miesięcznie.
2. Kupujący w momencie zakupu ma obowiązek powiadomić sprzedającego o przysługującej zniżce.
3. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności do momentu zakończenia Wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w innym Wydarzeniu lub innym terminie niż wskazany na bilecie.
4. W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, organizator jest upoważniony do żądania okazania przez Użytkownika także odpowiednich dokumentów

§5 Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników wydarzeń przetwarzane są przez firmę Piotr Selke w celach związanych ze sprzedażą biletów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a widzowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015r. Poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. Poz. 195).
2. Uczestnictwo w imprezach mollDur wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku uczestników Wydarzeń w celach związanych z promocją poszczególnych Wydarzeń oraz promocją mollDur zgodnie z ART. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych niewymagane jest zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku na imprezach publicznych.

§6 Postanowienia końcowe

1. Firma Piotr Selke nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący składają zamówienia i otrzymują Bilety oraz nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia oraz inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfuguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców do sieci Internet.
2. Firma Piotr Selke zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony https://molldur.pl/, dokonywania w nich zmian i modyfikacji bez konieczności uprzedzenia Kupujących o swoich zamiarach, czasowego zawieszenia działania Stron i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez powyższą Stronę.
3. Firma Piotr Selke zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego oraz nie udziela żadnej gwarancji, ze korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
4. Firma Piotr Selke nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony, bądź też jej czasowej niedostępności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https:/molldur.pl/ w formacie, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Firma Piotr Selke zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej.
8. W przypadku zmiany Regulaminu, firma Piotr Selke zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Stronie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
9. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.